Referans NoAd SoyadBildiri BaşlığıDurum
450MEHMET ALİ SAKAR

Perindopril/Amlodipin Aşırı Alımına Bağlı Görülen Akut Böbrek Yetmezliği ve Miyokardiyal Hasarlanma

439Hüseyin Ali Öztürk

TİP 2 DİYABETES MELLİTUS TANILI HASTALARDA SGLT-2 İNHİBİTÖRÜ KULLANIMININ İDRAR KÜLTÜRÜNDE ÜREME SIKLIĞINA VE ALBÜMİNÜRİ VARLIĞINA ETKİSİ

438GÜLAY ORTOĞLU

HEMODİYALİZ VE PERİTONEAL DİYALİZ HASTALARINDA DİYALİZ ÖNCESİ VE SONRASI KAN BASINCI DEĞERLERİ ÜRİK ASİT DÜZEYİNDEN ETKİLENİR Mİ?

436candaş mumcu

YENİ TANI KRONİK BÖBREK HASTALIĞININ ETİYOLOJİ ARAŞTIRILMASINDA MULTİPLE MYELOM TANISI KONULMASI

435Mehmet Gökhan GÖK

CRP/Albumin Oranının Gastrointestinal Kanamalı Hastalarda Prognostik Önemi

430Recep Civan Yüksel

Yoğun Bakımda Takip Edilen Hastalardan Kan Kültüründe Acinetobacter Üremesi Olanların Retrospektif Değerlendirilmesi

424İrem OKUDUCU TERAN

BATINDA YAYGIN ASSİT İLE BAŞVURAN GENÇ KADIN HASTA

423Mehmet Türker

Erken evre kolon kanserinde klinik ve histopatolojik bulgular ile nötrofil lenfosit oranı arasındaki ilişki

422Mert Evlice

The effect of surgical closure on sleep quality in adults with ventricular septal defect

421Hatice Turgut

Cogan sendromu

418Veysel Kaya

Vena kava süperior sendromunun tedavisinde balon anjioplasti-stent uygulanmasının etkinliği: tek merkez deneyimi

417Ömer Tepe

Tedaviden tanıya: Eozinofilik pnömoni ve eozinofilik miyokardit birlikteliği

416Engin Onan

Hepatorenal Sendrom ve Covid Enfeksiyonu Sonrası Karaciğer Nakli, Vaka Sunumu ve Güncel Literatürün Gözden Geçirilmesi

401Reyhan Yıldız

Karaciğer tutulumu olan sarkoidoz olgusu

400Makbule Seda Bayrak Durmaz

İmmünoglobulin Replasmanı Alan Bağışıklık Sisteminin Doğuştan Gelen Kusurları Olan Hastalarımızda Solunum Yolu Enfeksiyon Etkenleri ile Aşılama

399Arnel BÖKE KILIÇLI

Avrupa Kardiyoloji Derneği Kılavuzu İmplante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör İmplantasyonu Sonrası Neler Öneriyor?

398Günay Süleymanlı

Nivolumab İlişkili Tiroid Disfonksiyonu

397atilla uluışık

3.KRANİAL PARALİZİ İLE GELEN YENİ TANI TİP 2 DM

396şeyhmus tan

PROTEİNÜRİ ETİYOLOJİSİ ARAŞTIRILIRKEN RENAL BİYOPSİ İLE SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS TANISI ALAN VAKA SUNUMU

394Mehmet Mutlu Kıdı

Larinks İğsi Hücreli Karsinom Hastalarının Klinik Analizi: Tek Merkez Verileri

393AHMET FIRAT

KOMA HASTALARINDA AMANTADİN TEDAVİSİ TEK MERKEZ DENEYİMİ

392Ebru Melekoğlu

Meme Kanserli Kadınlarda Adipozite İndeksleri ile Biyokimyasal Parametreler Arasındaki İlişki

391Ömer Tepe

Akrep Sokması Sonrası Gelişen Akut Pulmoner Ödem Vakası

390Murat Kerkütlüoğlu

SİSTEMİK İMMÜN-İNFLAMASYON İNDEKSİ KORONER ANJİOGRAFİ UYGULANAN HASTALARDA KONTRAST NEFROPATİ GELİŞİMİNİ ÖNGÖRDÜRÜR

389Murat Kerkütlüoğlu

KALP YETERSİZLİĞİ HASTALARINDA ÇÖZÜNEBİLİR ST2’NİN HASTANE YATIŞLARI İLE İLİŞKİSİ

Referans NoAd SoyadBildiri BaşlığıDurum